fbpx

Privacy- en cookieverklaring Comics Station Antwerp

1. Inleiding

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Deze Privacyverklaring werd dan ook opgesteld om jou informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van onze website, en met betrekking tot onze dienstverlening, zoals o.a. het aankopen van tickets aan het ons loket. Wij verzoeken jou dan ook om deze Privacyverklaring door te nemen.
In deze Privacyverklaring wordt verwezen naar: “wij”, “ons” of “onze” hetgeen betekent Comics Station Antwerp NV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 3/1720, en met ondernemingsnummer 0505.747.508. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website. Tevens zullen wij beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van contacten binnen uw organisatie.
Onze website, www.comicsstation.be, is eigendom van en wordt beheerd door Comics Station Antwerp nv.
Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot onze Privacyverklaring of met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact met ons op te nemen op door het verzenden van een brief naar onze maatschappelijke zetel, of door het verzenden van een e-mail naar onthaal@comicsstation.be.
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan onze Privacyverklaring. De meest recente versie is altijd consulteerbaar op onze website.

2. Hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

(a) Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om jou de gevraagde dienst of de gevraagde informatie te leveren, voor klanten- en leveranciersadministratie, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om te factureren, voor de invordering van openstaande facturen en voor marketingdoeleinden.

(b) Indien je via de website online tickets wil bestellen, en daarbij gebruik maakt van het in te vullen formulier op onze website, of wanneer je onze telefoonnummer, e-mailadres of adres gebruikt dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens respectievelijk om jouw aankoop van de tickets te valideren en op te sturen, en om te kunnen antwoorden op jouw verzoek

(c) Wij verwerken jouw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om jouw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.

(d) Wij verwerken tenslotte jouw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals bijvoorbeeld het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
Voor de voormelde doeleinden, verzamelen wij volgende categorieën van persoonsgegevens:

(a) Contactgegevens: Indien je gebruikt maakt van het bestellen van tickets via ons loket of via onze website, of wanneer je ons tracht te bereiken via onze telefoonnummer, e-mailadres of adres, dan wordt je gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, (eventueel) telefoonnummer, adres, geslacht, leeftijd en persoonsgegevens die je zelf ingeeft (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven of te verstrekken via de telefoon). Dit is informatie die rechtstreeks door jou aan ons verstrekt wordt.

(b) Identificatiegegevens: Als professionele klant of leverancier verwerken we de coördinaten van de contactpersoon binnen jouw organisatie, alsook van de vennoten in jouw zaak, m.n. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geslacht, werkgever, titel en beschrijving van hun functie, en eventueel kopie van de identiteitskaart.

(c) Financiële gegevens: Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken we identificatie- en bankrekeningnummers, alsook nummers van krediet-of debatkaarten. Tevens verwerken we de bedragen die je al hebt betaald, of nog dient te betalen. Tenslotte verwerken gegevens m.b.t. de solvabiliteit.

(d) Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende het gebruik dat je maakt van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacyverklaring. Deze informatie wordt automatisch verzameld door jouw gebruik van de website.
Wij gebruiken de contactgegevens die wij van jou ontvangen via het bestellen van online tickets, alsook de contactgegevens die wij ontvangen wanneer je bij ons aan het loket een ticket aankoopt, op basis van de rechtsgrond “uitvoering van de overeenkomst”. Zo hebben we deze persoonsgegevens nodig om jou de tickets te kunnen opsturen, te personaliseren (adres, leeftijd, geslacht) alsook om jou te kunnen factureren.
In het kader van onze dienstverlening, alsook ten aanzien van onze leveranciers, gebruiken wij de identificatie- en financiële gegevens op basis van de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”. Zo hebben wij deze identificatiegegevens nodig om u onze facturen (elektronisch) te kunnen bezorgen of op te nemen in onze boekhouding, alsook voor onze klanten- en leveranciersadministratie.
De contactgegevens die wij verwerken wanneer jij ons contacteert d.m.v. het gebruik maken van ons telefoonnummer, adres, of e-mailadres, alsook de gebruiksinformatie die wij aggregeren uit het gebruik van onze website, op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang”. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op de door u gestelde vragen of te reageren op de door u geformuleerde opmerkingen. De gebruikersinformatie wordt gebruikt om de website ervaring van onze gebruikers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. In elk geval streven wij naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens jouw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
Voor alle duidelijkheid, zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruikt worden volgens de doeleinden, zoals uiteengezet hierboven.

3. Jouw rechten als individu

In wat volgt, hebben we getracht de belangrijkste rechten die je hebt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens, op een duidelijke en leesbare manier voor jou samen te vatten.
Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, stuur je ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacyverklaring. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek, op jouw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan jouw verzoek, zullen wij jou daarvan in kennis stellen.

(a) Recht op inzage

In het geval dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
Je hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt jou kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies zou verzoeken.

(b) Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden onjuist of onvolledig zouden zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
(c) Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heb je het recht om – zonder onredelijke vertraging – verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen:
• De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
• Je trekt jouw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
• Verwijdering van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is:
• Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
• Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
• Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
• Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
• Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(d) Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
• Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
• De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
• Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
• Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.
Naast ons recht om jouw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
• Met jouw toestemming;
• Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
• Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
• Om redenen van openbaar belang.
Vooraleer we de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens opheffen, word je daaromtrent geïnformeerd.

(e) Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.
Daarnaast heb je ook het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

(f) Recht van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om – vanwege een met jouw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
• De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
• De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou.
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens voor dit betreffende doeleinde.

(g) Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat van jouw gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

4. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

(a) Dienstverleners: wij geven jouw persoonsgegevens door aan de dienstverleners waarop we een beroep doen. Zij leveren ondersteunende diensten zoals infrastructuur- of IT-diensten en het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten. Deze dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde persoonsgegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel en alleen in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.

(b) Aanbieders van sociale media: onze website maakt gebruik een sociale media plugin die het mogelijk maakt u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. De knop die naar Facebook Messenger verwijst, wordt gerealiseerd en beheerd door de sociale media zelf. Die sociale media zetten soms ook cookies op je (mobiel) toestel. Met andere woorden, hebben wijzelf geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden je dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de Facebook Messenger door te nemen. Onze Privacyverklaring regelt enkel het gebruik van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

(c) Wettelijke verplichting: Het kan zijn dat toegang verstrekken tot jouw persoonsgegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen jouw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

(d) Partners: In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners moeten wij soms jouw persoonsgegevens met die partners delen. We zullen je hierover steeds op tijd informeren, zodat het voor jou duidelijk is dat je persoonsgegevens worden gedeeld. Onze partners mogen de persoonsgegevens op hun beurt voor het vooropgestelde doel gebruiken, en enkel zolang als nodig is binnen onze samenwerking met de desbetreffende partner.

5. Bijhouden van jouw persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doeleinde. Als je ervoor zou kiezen om je persoonsgegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we jouw persoonsgegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je online profiel verwijdert. We zullen jouw persoonsgegevens wel nog gedurende 31 dagen bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je persoonsgegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van voormelde bewaartermijn zullen je persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.
Indien je jouw toestemming intrekt of indien je je verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om jouw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
Wij zijn evenwel gerechtigd om jouw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

6. Doorgifte van persoonsgegevens

Er gebeurt geen doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Gebruik van cookies

(a) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data, waarvan de website aan de browser vraagt om die op te slagen op jouw computer, laptop of mobile toestel wanneer je de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookie laat de website toe om jouw handelingen of voorkeuren te “onthouden” en toe te passen bij navolgende bezoeken.
Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan de cookie afkomstig is, hoe lang de cookie wordt opgeslagen, en een uniek nummer dat willekeurig gegenereerd wordt.
Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:
• Permanente cookies vs. sessie cookies: permanente cookies blijven op jouw computer, laptop of mobiel toestel opgeslagen en helpen ons jou te identificeren. Sessie cookies daarentegen worden op het einde van elke sessie verwijderd.
• Eigen cookies vs. derde partijen cookies: eigen cookies zijn cookies die door onze website zelf gegeneerd worden. Derde partijen cookies zijn cookies die gecreëerd en opgeslagen worden door onze (sociale media) partners.
Onderscheid naar noodzakelijkheid en functionaliteit:
• Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn vereist voor de goede werking van onze website. Dit zijn, bijvoorbeeld, cookies die jou toelaten om in te loggen;
• Analytische cookies of werkingscookies: deze cookies laten ons toe om het webverkeer te analyseren, om het aantal users van de website te analyseren en om te analyseren hoe gebruikers doorheen onze website navigeren;
• Functionele cookies: deze cookies herinneren de keuzes die je maakt op de website, bv: jouw taalvoorkeur, en leiden tot een verbetering van jouw gebruikservaring;
• Targeting cookies: deze cookies tonen de pagina’s die je bezocht hebt en de links die je gevolgd hebt, en worden gebruikt om, bv: advertenties, relevanter te maken. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.
Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar het kan wel zijn dat dergelijke cookies informatie bevatten waardoor u identificeerbaar bent. Onze Privacyverklaring – zoals hierboven uiteengezet – is dan ook van toepassing in die mate dat een cookie kan beschouwd worden als een persoonsgegeven.

(b) Cookies die wij gebruiken (eigen cookies)

Wij gebruiken de volgende cookies voor de volgende doeleinden:
Identificatie: wij gebruiken cookies die jou identificeren als je de website bezoekt en die onthouden welke pagina’s je bezoekt.
Voorkeur: wij gebruiken cookies om informatie op te slagen in verband met jouw voorkeuren. De volgende cookies worden hiervoor gebruikt.

(c) Cookies die gebruikt worden door onze partners (derde partij cookies)

Onze website maakt gebruik van de sociale media plugins van Facebook Messenger. Het kan zijn dat deze derde partij gebruik maakt van cookies. Wij verwijzen jou dan ook door naar het cookie-beleid van dergelijke derde partijen.

(d) Beheren en blokkeren van cookies

Je kan te allen tijde cookies blokkeren of het gebruik van cookies beheren door gebruik te maken van de settings in jouw browsers. Het blokkeren van cookies kan er wel toe leiden dat jouw gebruikservaring wordt aangetast doordat je jouw voorkeuren elke keer zal moeten aangeven.
Voor meer informatie met betrekking tot het beheren of blokkeren van cookies, verwijzen wij naar de ter beschikking gestelde pagina’s van de verschillende webbrowsers:
• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
• https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
• https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
• https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
• http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
• https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);
• of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.