fbpx

Algemene voorwaarden van Comics Station Antwerp N.V.

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen die beschikbaar zijn op www.comicsstation.be, (hierna ‘de website’ genoemd) van Comics Station Antwerp NV(hierna ‘Comics Station‘ genoemd). Ze zijn ook van toepassing op aankopen aan het loket van Comics Station. Comics Station behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op eender welk moment te wijzigen en deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd. Comics Station behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht de website  geheel  of  gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen.

Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Comics Station, zoals hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

2. Gebruik van deze website

Deze website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze website enkel gebruiken om zich te informeren over het park en evenementen of  om tickets of andere producten voor privégebruik te kopen. Deze website voor andere zaken gebruiken is enkel mogelijk als men de uitdrukkelijke toestemming van Comics Station heeft verkregen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Comics Station is het verboden om naar deze website te dieplinken.

De reservering en boeking van tickets of andere producten is enkel toegestaan voor  personen van 18 jaar of ouder.

De koper moet zijn persoonlijke toegangsgegevens naar de website (zoals zijn persoonlijk wachtwoord etc.) vertrouwelijk houden en moet Comics Station onmiddellijk op de hoogte brengen als blijkt of wordt vermoed dat er ongeoorloofd gebruik van zijn account wordt gemaakt. 

In dergelijke gevallen is de koper aansprakelijk voor het ongeoorloofd gebruik van de website. Alle intentieverklaringen die onder het wachtwoord of de toegangsgegevens van de koper worden ingediend zullen van kracht zijn voor en tegen de koper. 

De koper mag geen robot of spidersoftware of andere middelen (automatische of manuele) gebruiken om deze website en de inhoud ervan te monitoren of te kopiëren. De koper mag de werking van deze website op geen enkele manier verstoren en mag in het bijzonder het systeem van Comics Station niet opzettelijk overbelasten. Comics Station zal de nodige gerechtelijke stappen ondernemen tegen onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze website, in het bijzonder ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider-­‐ of andere software.

Tenzij anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties  en prijslijsten zoals vermeld op de website van Comics Station vrijblijvend.

Alle prijzen van Comics Station zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

2.1. Gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

 

Van welk soort cookies maakt Comics Station Antwerp gebruik:

Targeting of advertising cookies

Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

 

3. Verbod op commercieel gebruik

Er mag niets van deze website voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij Comics Station voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is in het bijzonder verboden om tickets door te verkopen. De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013 Toegangstickets mogen privé niet verkocht worden aan een hogere prijs dan de ticketprijs die op het ticket gedrukt staat plus de kosten die werden aangerekend bij aankoop van het ticket. Bovendien behoudt Comics Station zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als Comics Station weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat Comics Station wettelijk toelaat.

Schending van deze voorwaarden betekent het verlies van het recht om toegang te krijgen tot Comics Station Antwerp, zonder vergoeding, de tickets worden ongeldig. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding

4. Partijen bij het contract

Comics Station exploiteert het park maar organiseert niet noodzakelijk zelf alle evenementen die worden aangeboden. Voor de evenementen die worden georganiseerd door een derde, de respectievelijke promotor, blijft Comics Station de uitgever van de tickets. Door de aankoop van tickets ontstaat er een contractuele relatie tussen de respectievelijke koper en Comics Station of de respectievelijke promotor. Comics Station draagt het risico op insolventie van de respectievelijke promotor niet. Door de tickets te bestellen verzoekt de koper aan Comics Station om de aankoop van de tickets te verrichten, inclusief het versturen van de tickets.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

De klant dient voor hij zijn reservering bevestigt altijd goed controleren of hij de juiste bestelling plaatst.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende tickets. Comics Station behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen tickets. Bij overschrijding van dit maximum door de klant is Comics Station gerechtigd om de reservering boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken.

5. Contract afsluiten

De koper sluit een contract af in de betekenis van clausule 1 als hij op de knop “Aankoop bevestigen” klikt op de pagina van de bestelling van het aanbod in kwestie. Het contract tussen de koper en de respectievelijke contracterende partner (promotor) wordt pas geldig als Comics Station een transactienummer toewijst aan en verstuurt naar de koper.

Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat het betalingsproces wordt gevalideerd. Elke reservering van tickets en of e-­‐tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

Comics Station behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Comics Station de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via email een bevestiging. In de bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen. Deze email bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van de betaling verstuurd per email.

Comics Station heeft de mogelijkheid om bij verkoop van Tickets upsell activiteiten te verrichten. Indien Comics Station producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de levering van de betreffende diensten of producten de algemene voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

6. Details van de evenementen

De details van de evenementen die op de website van Comics Station staan, i.e. locatie van het park, de openingsuren, de inhoud, zullen door Comics Station meegedeeld worden zonder dat Comics Station voor deze gegevens bijzonder kan aangesproken worden. Comics Station kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de nauwkeurigheid van deze details. U kunt details over het park of een evenement verkrijgen, in het bijzonder op de dag zelf, via de kassa van het park.

7. Betaling en prijselementen

De prijzen voor tickets kunnen hoger zijn dan de prijzen die op de afgedrukte tickets staan. De prijzen van de tickets en kosten bevatten de wettelijk verplichte btw. De totale prijs van de bestelling, inclusief kosten, moet onmiddellijk nadat het contract werd afgesloten betaald worden. Betalingen kunnen gebeuren met kredietkaart (VISA, Euro Mastercard).

Bij de aankoop van tickets worden de diensten en verzendkosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden getoond of meegedeeld; er zijn geen extra kosten naast deze die getoond worden. Eventuele extra diensten zoals

geschenkverpakking of verzekering worden, indien van toepassing, apart aangeboden en worden gefactureerd bij de respectievelijk getoonde kosten.

Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling/betaling over te gaan.

8. Verzending en levering

De tickets zullen verstuurd worden per email.

De koper is verantwoordelijk voor het invullen van een juist emailadres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Comics Station door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Comics Station noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Als Comics Station niet kan leveren op de afgesproken leverdatum, dan kan de koper Comics Station of de respectievelijke promotor extra tijd geven voor de levering. De aankoop kan niet herroepen worden als de klant naar behoren werd geïnformeerd dat de tickets moeten opgehaald worden aan de kassa van het park zelf.

Na aflevering door Comics Station is de koper, tickethouder en verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare codes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Enkel de aanbieder van het eerste e-­‐ticket wordt toegang verleend tot het park. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het park.

9. Terugzending en herroepingsrechten

Aangezien Comics Station diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen (die op een bepaalde datum plaatsvinden of voor een bepaalde periode), is er geen herroepingsrecht overeenkomstig van het wetboek van economisch recht. Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand is niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra Comics Station de bestelling bevestigt, en de koper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen.

10. Terugbetaling

In het geval van een koper zijn ticket niet kan gebruiken op de respectievelijke datum, kan hij een verzoek tot omboeking indienen. Terugbetaling is in ieder geval steeds uitgesloten.

De omboeking zal mits een voucher gebeuren waarbij de omboekingskosten in mindering wordt gebracht van het initiële aankoopbedrag. De omboekingsvoucher is gedurende een bepaalde termijn geldig. De geldigheidsduur zal op het voucher vermeldt staan.

11. Aansprakelijkheid, vergoeding

In het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid, veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van Comics Station of van diens verantwoordelijken of verkopers, dan is Comics Station aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

Voor andere schade is het volgende van toepassing:

  1. Voor schade gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim door Comics Station of door diens vertegenwoordigers of afgevaardigde verkopers, dan is Comics Station aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.
  2. Voor schade als gevolg van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van een nalatigheid van Comics Station, diens vertegenwoordigers of verkopers, dan is de aansprakelijkheid van Comics Station beperkt tot het voorzienbare verlies wat typisch is voor dergelijke contracten en de waarde van het verkochte item niet overschrijdt.
  3. Schadeclaims voor ander verlies, in het geval van schending van ondergeschikte verplichtingen, of niet fundamentele verplichtingen in het geval van eenvoudige nalatigheid, worden uitgesloten.

De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als Comics Station op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven van kracht.

De klant zal de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk aangeven bij Comics Station

12. Schendingen van verplichtingen door derden

Comics Station is niet aansprakelijk, naast wat in clausule 11 staat, voor handelingen, weglatingen of andere zaken van derde gebruikers, Comics Station gebruikers, advertentiepartners en/of sponsors op de website die verbonden zijn met de diensten van de Comics Station of het gebruik van de website. Comics Station is niet verantwoordelijk voor de producten, diensten en andere handelingen en weglatingen van de locatie van het evenement of andere derde naar wie de website verwijst, of die op een of andere manier verbonden is met de website. Kopers kunnen Comics Station evenzeer informeren over het wangedrag van andere kopers, advertentiepartners en andere contractuele partners van Comics Station. Comics Station behoudt zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen. Er kunnen via deze link geen aanvragen doorgestuurd worden inzake een vroegere of huidige bestelling, hiervoor moet u onze online hulpdienst gebruiken.

13. Gegevensbescherming

Onze regels inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Hier vindt u onze regels inzake gegevensbescherming.

14. Intellectuele eigendom

De logo’s en het design van Comics Station alsook alle andere merken en logo’s op deze website zijn door Comics Station en diens zakenpartners beschermd als geregistreerde handelsmerken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of anders gebruikt worden, met de schriftelijke toestemming van Comics Station of diens relevante zakenpartner. Hetzelfde geldt voor alle inhoud en de software van deze website van Comics Station, die de exclusieve intellectuele eigendom is van Comics Station en die auteursrechtelijk is beschermd.

De klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen die Comics Station dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

De overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Comics Station aan de klant.

15. Plaats van uitvoering en toepasbare wetgeving

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

De enige plaats van uitvoering voor leveringen, diensten en betaling is Antwerpen.

16. Diverse

  1. In het park is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen: foto-­‐, film-­‐ of andere opnameapparatuur, voeding, (alcoholhoudende) dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
  2. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het betreden van het park worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
  3. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Comics Station dan wel in offertes, orderbevestigingen, tickets en of andere bescheiden, binden Comics Station niet.

17. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Comics Station kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening neemt.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Comics Station in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Comics Station gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven  van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

18. Slotbepalingen

Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt de geldigheid van het contract niet beïnvloed.